อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่02

ตอนที่02

ตอนที่02

ในเชิงส่วนรวม

• ความเจ็บปวดทรมานของชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ล้วนแต่ไม่มีใครอยากเป็น เพราะคนที่เจ็บปวดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่น่ามอง น่าเวทนายิ่งนัก นั่นเป็นเพราะกรรมหรือการส่งผลมาจากในอดีต ของการกระทำแต่ละคนเป็นตัวบอกเหตุ แต่ทว่าคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ คุณจะเป็นผู้ช่วยคลายความเวทนา อันจะเกิดในสังคมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

• ภาพของความเจ็บปวดหรือการทรมาน ล้วนเป็นภาพที่ไม่น่ามองทั้งสิ้น หากภาพแบบนี้อยู่ในสังคมมากเกินไปจะทำให้ ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยร่วมด้วย ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่ อยากเป็น หรืออยากร่วมด้วย เพราะมันคือกรรมของคนคนนั้น ที่กำลังถูกรับผิดชอบมาจากแรงแห่งการกระทำ แต่หมอหรือ พยาบาล ต้องมาเหนื่อยมาทุกข์แทนโดยการแก้กรรมให้คน เหล่านั้น ต้องมาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่

• แก้ไขมนุษย์ให้คืนสู่สภาพแบบชีวิตปกติ ปราศจากความเจ็บปวดและทรมาน อันมนุษย์เราล้วนต้องจดจำความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ดี แต่น้อยคนจะซาบซึ้งว่าหมอหรือ พยาบาลเป็นผู้ช่วยชีวิตให้กลับคืนมา อาชีพนี้คล้ายๆ คนปิดทองหลังพระที่อยู่ในสังคม แต่มีคุณค่ามากมายมหาศาล เพราะเป็น อาชีพที่คืนชีวิตให้เจ้าของมีเวลาไปแก้กรรมตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง สุดแต่ว่าจะสำนึกได้ไหม

• เป็นผู้ที่คอยแก้ไขชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ให้คืนสู่สภาพปกติ โดยปราศจากข้อต่อรอง เมื่อเห็นคนไข้เข้ามาหมอไม่มีโอกาส ได้ถามว่าเป็นใคร ลูกเต้าเหล่าใคร มีความเป็นมาอย่างไร เพราะ ถ้าหากเป็นจิตวิญญาณหมอหรือพยาบาลต้องช่วยชีวิตอย่างเดียว ต้องช่วยทุกคนที่มาขอร้องให้ช่วย มิเช่นนั้นเป็นความผิดโดย จิตวิญญาณ นอกเสียจากว่าจะถามเรื่องที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ครั้งนี้มีเหตุและผลอย่างไร จึงได้เป็นโรคร้ายประเภทนี้

Publicly

• The suffering of human or animal life is all but no one wants to be. Because the pain is all that is not worth seeing Very distressing That is because of karma or the result from the past. Of each action is a case But you can help him You will help relieve distress. Which will happen in these societies as well.

• Images of pain or torture Are all pictures that are not worth seeing If this kind of image is in the society too much will cause Not likely to live together with Pain is something that anyone doesn’t want to be. Or want to join Because it is the object of that person That is being responsible from the force of action But the doctor or nurse must come to the suffering instead by solving the karma for those who have to do a great job.

• Resolve human beings to return to normal life. Without pain and suffering All human beings have to remember the pain that occurs each time well. But few people appreciate that the doctor or The nurse is rescued. This career is similar. People in the society behind But there is a tremendous value because it is A career that gives life back to the owner to have time to fix one’s own karma once more. But can it be realized?

ตอนที่02

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่01

ตอนที่01

ตอนที่01

อาชีพหมอ พยาบาล

อาชีพหมอ หรือพยาบาลนั้น เป็นอาชีพของบุคคลที่ต้องเสียสละเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความอดทน ความกล้า และ มีความเหน็ดเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้เสียสละ ผู้ให้ มีเมตตา พร้อม ที่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

ด้วยอดีตชาติที่ผ่านมา คุณไม่ค่อยได้มีโอกาสดูแลผู้อื่นได้ อย่างเต็มที่ ทั้งที่คุณมีโอกาสมากมาย และเคยมีอำนาจวาสนา ซึ่งล้วนแต่ใหญ่โตมาทั้งนั้น แต่เคยเสวยสุขเสียจนมากเกินไป จนลืมไปว่าคนที่มีทุกข์มีกรรมซึ่งรอคอยความช่วยเหลือจากคุณอยู่ เกิดมาในชาตินี้จึงต้องรับทุกข์มากกว่าใครๆ คือการดับทุกข์ ดับความเจ็บปวด ดับความถดถอย ให้ฟื้นคืนความรู้สึกใหม่ๆ ให้กับชีวิตคนอื่น

อาชีพหมอหรือพยาบาล จึงเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ ความเป็นความตายโดยไม่มีข้อต่อรอง ถึงแม้ว่าความทุกข์ของผู้อื่นจะคลายทุกข์ได้หมดไปทั้ง 2 ด้าน คือ ความทุกข์หายไป หรือหายจากความเจ็บปวด คือการได้หายป่วยจากโรคร้ายต่างๆ หรือเน้นอีกนัยก็คือ การตายซึ่งหายไปจากความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นหรือตายนั้นหมอไม่มีความผิดเพราะถือว่าเป็นการช่วยอย่างดีที่สุดแล้ว นั่นเป็นคราวของการจากไปของคนคนนั้น มันถึงเวลาต่างหาก

การได้ช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ การทรมานของ ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์เป็นหน้าที่ของหมอ หรือพยาบาล จึงนับว่า เป็นอาชีพที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับความตายโดยตรง ต้องไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงมากจนเกินไป เช่น การเงิน มิเช่นนั้นการ ช่วยเหลือคนอื่นจะไม่ใช่หน้าที่โดยจิตวิญญาณที่แท้จริง

การได้มีงานทำเป็นหมอ หรือพยาบาล โดยใช้จิตวิญญาณ ในการกระทำนั้น หมายถึงการได้ทำงานตามอุดมการณ์หรืออุดมคติ ที่วางไว้ให้มีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การช่วยชีวิตเป็นบุญมหาศาล สิ่งดีๆจึงจะต้องตามมามากมาย เพราะ คุณเกิดมาโดยการช่วยชีวิตผู้อื่นให้ได้รับโอกาสอีกครั้ง เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ ถ้าเพียงเพื่อหวังให้มีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไป

That doctor or nurse career Is a career of people who have to sacrifice a lot Requires patience, courage and With some weariness from time to time But is a career that requires the spirit of being a sacrifice who is merciful That helps others to escape suffering.

With past history You rarely have the opportunity to take care of others fully, even if you have many opportunities. And used to have ascendancy Which are all great But used to eat too much Until forgetting that those who are suffering have karma waiting for your help Born in this nation, therefore must suffer more than anyone else. Is to end suffering Quench the pain Extinguish the regression to restore new feelings For others’ lives

Doctor or nurse career Therefore was born to act on Death without bargaining Although the suffering of others will be completely exhausted. 2 aspects are suffering Or disappear from pain Is to recover from various diseases Or emphasize the other means Death which completely disappeared from the pain Regardless of whether or not he is dead, the doctor is not guilty because it is considered the best help. That was the time of the departure of that person. It’s time.

To save lives from suffering The torture of human or animal life is the duty of a doctor or nurse and therefore is considered a career that is directly related to death. There must not be too many hidden things such as finance. Helping others is not a duty by a true spirit.

ตอนที่01

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่11

ตอนที่11

ตอนที่11

วิธีการตกแต่งบ้านสื่อสารมวลชนให้ร่ำรวย

บ้านของคนที่มีอาชีพนี้ ต้องมีความสดชื่น มีธรรมชาติ และที่สำคัญต้องมีข่าวสารสามารถฟังข่าวคราวได้ทุกประเภท พูดได้ง่ายๆ การคมนาคมสะดวก สื่อสารง่าย สามารถสร้างประโยชน์แม้นว่าอยู่ภายในบ้าน และบ้านต้องมีความเย็น มีการดูแลที่ดีอยู่ตลอดเวลา

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน ต้องปลูกไม้ผลยืนต้นไว้หน้า บ้านจะเป็นสิริมงคล เช่น มะยม ขนุน มะม่วง ชมพู่ จะทำให้เป็นที่นิยม น่าชื่นชมชื่นชอบอยู่ตลอดเวลา มีชื่อเสียงไปไกล

• ห้องนอน ต้องกว้างใหญ่ มีซอกมุมสำหรับอ่านหนังสือ หรือดูข่าวสารได้ตลอดเวลา หากชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งสมควรจะต้องรู้ พูดได้ง่ายๆ สามารถปฏิบัติงานในห้องนอนได้

• ห้องครัว ด้วยเป็นคนที่รู้จักความคุ้มค่าของเวลา รวมถึงข้าวของเครื่องใช้จึงมักเก็บกักตุนสิ่งคุ้มค่ากว่าการซื้อที่ละชิ้น จึงควรมีตู้เก็บของไว้ให้สวยงาม เช่น ตู้ติดฝาผนังบ้าน ตู้วาง บ้าง และต้องสวยงามโชว์ได้หยิบได้ ครอบครัวจะได้มีความสุข

• ห้องเก็บของ ด้วยเป็นคนที่รักการสะสม เดินทางท่องเที่ยว หรือปฏิบัติงานไปด้วย มีความสุขกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ จึงทำให้เป็นคนที่นิยมสะสมสิ่งของต่างๆ จากที่โน่นที่นี่ ประเทศต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก ห้องเก็บของจึงมีทั้งแขวนตามฝาผนัง ตู้โชว์ และวางไว้เป็นธรรมชาติจึงจะดีที่สุด โดดเด่นตระการตา และซ่อนไว้ลึกลับอีกมากมาย

• มุมพักผ่อน โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนที่บ้าน และจะให้ดีที่สุดมุมพักผ่อนต้องดูดีมีระเบียบ มีข้าวของเครื่องใช้ครบชุดครบเซต เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าพิงเก้าอี หรือผ้าคลุม ทีวีตู้เย็น ควรอยู่ในโซนสีเดียวกัน

และที่สำคัญควรมีมุมหนังสือ ข่าวสาร สาระ น่ารู้ ควรมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นไว้บริเวณบ้าน จะทำให้สุขภาพของทุกคนภายในบ้านแข็งแรง และมีความสุข

• ห้องน้ำ ต้องกว้างใหญ่ แข็งแรง และที่สำคัญนั้น ต้องมีเกรดมีคุณภาพ สภาพคงทนแข็งแรง ปลอดภัยคุ้มค่า และที่ สำคัญต้องมีข้าวของเครื่องใช้ครบชุดครบเซต ต้องมีธรรมชาติใน ห้องน้ำด้วย พูดง่ายๆ มีหน้าต่างสามารถมองเห็นธรรมชาตินั้นๆ ได้เพื่อจะทำให้ห้องน้ำสะอาดปลอดโปร่งดีมากๆ

• ห้องรับแขก โดยปกติคุณไม่ค่อยรับแขกภายในบ้าน มักชอบรับแขกสำคัญนอกบ้านมากกว่า หรือพบกันที่ทำงาน แต่เพื่อความสุขความสบาย มักจะนิยมห้องรับแขกที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น แข็งแรงและใช้ได้เป็นเวลานาน พร้อมกันทั้งนั้นมักจะหรูหราและมีคุณภาพ จะทำให้คุณรู้สึกดี มีความมั่นคงในชีวิต

• ห้องทำงาน ด้วยเป็นคนที่รักการเดินทาง และดูแล เอาใจใส่กับภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นเอง จึงตกแต่งห้องทำงาน ด้วยวัสดุอย่างดี แต่มีระเบียบแบบแผน กล้าตัดสินใจในการเลือก เข้ามาห้องทำงานจึงมักกว้างใหญ่ และมีของกระจุกกระจิกโชว์ ไว้มากมาย แต่ส่วนมากแล้วมักเกี่ยวกับเรื่องงานแทบทั้งสิ้น

• การแต่งกาย โดยปกติแล้วคุณจำเป็นต้องแต่งกายให้ ดูดีอยู่ตลอดเวลา คือหรูหราและมีรสนิยม หากปฏิบัติงานจริงๆ อาจจะปล่อยไปตามบทบาทและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ แต่ทว่าบทจะ พักผ่อนหรือออกงานสังสรรพบปะผู้คนกับกลุ่มคนจำนวนมาก มักจะแต่งกายและดูดีเสมอ

พูดได้ง่ายๆ เสื้อผ้าต้องแพรวพราว ไม่เรียบง่าย ต้องมีระบาย หรือค่อนข้างพิถีพิถันเป็นพิเศษ ว่าตัวเองนั้นเพียบพร้อม ด้วยเงินตรา มีรสนิยมที่ดี

เครื่องประดับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องมีอย่างครบถ้วน ดูดี มีรสนิยม และมั่งคั่งหรูหรา ใครๆ ก็ยอมรับ เป็นที่นิยมชมชอบ ให้เอาเป็นแบบอย่างที่ดี

How to decorate your home for mass communication. <<

House of people with this profession Must be fresh, natural and important. Must have news. Can listen to all kinds of news. Easy to speak, convenient transportation, easy communication, can create benefits even if inside the house. And the house must be cold Have good care at all times

Supplementing the house Must plant fruit trees in front of The house will be auspicious, such as gooseberry, jackfruit, mango, apple, will make it popular. Appreciate all the time. Has a long reputation.

• Bedroom Must be vast There is a corner for reading books. Or view news at any time If the rush hour is more appropriate, it must be easy to say, able to work in the bedroom.

ตอนที่11

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่10

ตอนที่10

ตอนที่10

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมของนักสื่อมวลชน

1. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้คุณได้รับเกียรติ เป็นหัวโจกเป็นผู้นำ และประชาชนคนอื่นๆ ว่าอย่างไรก็มักจะว่าไปตามคุณอย่างนั้น ไม่หือไม่อือ ให้คุณเป็นคนยิ่งใหญ่

2. ทิศใต้ เป็นทิศที่ให้การต้อนรับขับสู้อย่างล้นหลามภูมิใจคุณยกย่องคุณเป็นอย่างมาก เป็นทิศที่ทำให้คุณมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ และมีชื่อขจรขจายไปไกลแสนไกล

3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณไปทำข่าว พิสูจน์ข่าวหรือวิจารณ์ข่าว จะมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นที่นิยมชมชอบเป็นการส่วนตัวมากเลยทีเดียว

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณคิดมากกังวล กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไม่สะดวก แต่เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี

5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่คุณได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ หากคุณรู้จักพูดรู้จักคิด และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเหล่านั้น ตอบแทนผลประโยชน์ให้ไม่ถอย คุณจะได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากกลับมาทดแทนเช่นกัน

ทิศอันไม่เป็นมงคลต่อสื่อสารมวลชน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้– หากคุณเป็นนักสื่อมวลชน สาวสวย ไปทิศนี้แล้วมักจะถูกมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม ทำให้คุณคิดมากเป็นพิเศษ แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าสายตาหรอก

2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณเป็นนักพูด นักข่าว ไปพิสูจน์ได้ไปปรึกษาหารือได้ แต่ถ้าไปเอาผลประโยชน์กลับมา คนทิศนั้นไม่ไว้ใจคุณหรอก

3. ทิศตะวันตก ไปทิศนี้มักพบกับคู่แข่ง ศัตรู คนที่เก่งกว่าจะกระแหนะกระแหนให้อึดอัดใจเล่นให้สงบสติอารมณ์ ไว้เสมอ หากต้องการจะไปจริงๆ

4. ทิศตะวันออก– เป็นทิศที่เขาต้อนรับคุณดี พูดจาดี พูดหวานกับคุณ แต่ขณะเดียวกันอาจจะหลอกให้คุณติดกับเขา ก็ได้ ให้ระวังไว้

The right auspicious direction of the mass media

1. Southeast Will give you the honor As a leader And other people How often do you say that you do not like that? You are a great person.

2. South is a direction that gives you a lot of pride. Is a direction that makes you famous, honored and named far away.

3. Northwest – If you go to do news Prove news or criticize news There will be people to cooperate very well. Is a very popular favorite.

4. Southwest Is a direction that makes you think a lot of worry Afraid that it is not safe, inconvenient But is a direction that benefits you very well.

5. Northeast Is the direction that you get full benefit If you know, speak, know, think And bring things that are beneficial to them Reward for benefits not to fall back. You will get a lot of benefits as well.

The auspicious direction of the mass media

1. Southwest – If you are a beautiful woman in this direction, you will often be seen with disdain. Makes you think very special, but actually there is nothing more serious than your eyes.

2. Northwest – If you are a speaker, journalists can prove to consult. But if going to take benefits back That person doesn’t trust you.

3. West To this direction, often meet with competitors Always if you really want to go.

4. East – Is the direction that he welcomes you well, speak well, speak sweet to you But at the same time may be tricking you into sticking to him. Be careful.

ตอนที่10

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่9

ตอนที่9

ตอนที่9

คุณสมบัติพิเศษที่อาชีพสื่อสารมวลชนมีแล้วรุ่งเรือง

ความเจริญ อาชีพอย่างคุณเจริญได้นั้น คุณต้องเป็นบุคคลที่มีความสง่า ภูมิฐาน เปลือกภายนอกต้องดูดี มีระเบียบมีมารยาทและมีความกตัญญูรู้คุณคน มีความเป็นสุภาพบุรุษ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำคัญยิ่งกว่านั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัย ไมตรีดี พูดจาดีและเชื่อถือได้ เสียงไพเราะจับใจเป็นกังวาน และ แต่งกายดีมีบุคลิก เพื่อต้อนรับขับสู้กับบุคคลหลายๆ ประเภทที่ จะต้องเข้ามาติดต่อสื่อสาร

สุขภาพต้องแข็งแรง รูปร่างควรมีสัดส่วนที่ดี ไหล่ตั้งเป็นสง่า เสื้อผ้ามีระเบียบเรียบร้อย ผิวพรรณเลือดฝาด ต้องดี ดูแล้วสง่าไม่อมโรค และที่สำคัญ ควรวางตัวได้ดีมี จริตจะก้าน รวมทั้งบุคลิกภายในภายนอก อ่อนหวานนุ่มนวล ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นได้ดีตลอดเวลา เพราะสุขภาพจิตดีทั้งในบ้าน และนอกบ้าน บ้านของคุณควรจัดสวนหย่อมด้วยดอกไม้น่ารักๆ และมีไฟสนามให้ดูรุกเร้าจิตใจเพื่อได้ผ่อนคลาย

อำนาจ คุณจะดูดีมีอำนาจ เมื่อคุณใช้ความกล้าหาญของ คุณไปในทางที่ดี ดูแลเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าตัวเอง อะไรก็ตามบนโลกใบนี้ล้วนต้องการให้ใครบางคนดูแลและเอาใจใส่ หากคุณเป็นคนของประชาชนและห่วงใยประชาชน ย่อมจะมีสิ่งดีๆ ตอบแทนย้อนกลับมา จึงจะทำให้คุณดูดีมีอำนาจ การห่วงหา อาทรต่อบุคคลอื่นๆ เป็นเสน่ห์ยิ่งนัก การได้รับต้องเกิดมาจากการ เป็นผู้เคยให้เขามาก่อนเสมอ

การแสดงออก คุณต้องแสดงออกให้เห็นว่าคุณคือผู้กล้า ใจเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายกับสิ่งที่กระทำลงไปทั้งหมด

Special features that the journalism profession has already flourished.

The growth of your career You must be a person with an elegant, dignified outer shell to look good. There are rules, manners and gratitude. Have a gentleman Generous And more importantly Have good human relations Speak well and trust Beautiful melodious voice, resonating and dressing well with personality. In order to welcome many types of people that need to come to communicate.

Health must be strong. The shape should have a good proportion. Shoulders are elegant Clothes are orderly Skin must be good Looks elegant, does not have disease, and it is important to rest well. Including external personalities Sweet and gentle Take good care of others all the time. Because mental health is good both at home and outdoors, your home should arrange a garden with cute flowers. And there is a light field to see to excite the mind to relax.

The power you will look good with power. When you use the courage of You go in a good way Take care of others more than yourself Anything on this planet requires someone to care and care. If you are people of the people and care for the people There will always be good things Return back Therefore will make you look good with the power to worry about looking for other people Is very charming Receiving must be caused by Always been before him.

Expression
You have to show that you are a brave, uncompromising person, not afraid of being afraid of dying with all that is done.

ตอนที่9

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่8

ตอนที่8

ตอนที่8

เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน มิตรภาพ ช่วยสนับสนุนจุนเจือ อย่างไร

 • มิตรแท้ของคุณอาจจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รอบรู้เชี่ยวชาญศาสตร์บางอย่างที่แตกต่างจากคุณเสมอ มักคบไว้แลกเปลี่ยนความรู้ หรือ ความเป็นชาวต่างชาติ หรือคนที่เป็นคนกล้ามากกว่าคุณ นั้นแหละมิตรภาพที่ดีของคุณ หากคุณต้องการให้เพื่อนประเภทนี้ เหนียวแน่นกับคุณ คุณควรจะจัดห้องรับแขกที่เป็นส่วนตัว แปลกๆ ไว้มุมนึง ไม่ทันสมัยสุดๆ ก็โบราณสุดๆ ไปเลย เพื่อน แบบนี้จะต้องการคุณมาก และคุยกับคุณได้ทั้งวี่ทั้งวัน
 • แต่เพื่อนที่ทำผลประโยชน์ทางธุรกิจให้คุณด้วยต้อง เป็นคนที่พูดดี พูดเพราะ มีระเบียบแบบแผน ทำงานตรงไปตรง มาก็ได้ เพื่อนประเภทนี้ทำรายได้เข้ามาให้คุณเป็นอย่างดี คนที่มียศมีศักดิ์สูงกว่า ก็ทำประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี ดังนั้นนอก จากคนที่พูดดี เจรจาดี สื่อสารเก่งแล้ว คุณควรจัดห้องรับแขกให้ มีความเย็นสดชื่น เช่น มีน้ำหรือมีรูปภาพที่ต่อยอดคล้ายๆ กับ การเคลื่อนไหว แต่ก็อยู่ในระเบียบของมัน เพื่อนเช่นนี้จะเข้า มาคุย
 • เพื่อนที่เก่งกล้า และมีความสามารถสูง หรือผู้นำใน สายงานต่างๆ ก็ล้วนทำให้คุณมีผลประโยชน์ หากคุณเลือกใช้ ให้เป็นเงาจะว่าตามๆ คุณไปไม่ขัดคุณ เพราะเขาก็มีวิทยาการ ของเขาเช่นกัน คุณกับเขาอาจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ห้อง รับแขกหรือรั้วบ้านที่นี่ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคง ไม่โค่น ไม่หักง่าย และควรจะมีบานประตูทางเข้า-ออก ซัก 2 ทางเพื่อ แยกให้เห็นวิธีการในการเลือกคน และเลือกสิ่งที่ดีมาใช้

Friends, neighbors, friendship How to help support?

 • Your true friend may be an agile person. Solve immediate problems Know some expertise in science As always different from you Often dating to exchange knowledge or being a foreigner Or someone who is more brave than you That is your good friendship. If you want this type of friend Firmly with you You should set up a strange private living room in one corner, not the most fashionable, and the most antique. Friends like this will need you a lot. And talk to you all day.
 • But friends who do business benefits for you must also Is a person who speaks well, speaks because of formalities Can work straightforwardly This kind of friend makes a good income for you. People with higher rank It will benefit you very well. Therefore, outside of those who speak well, negotiate well, communicate well. You should arrange the living room for you. With a refreshing coolness, such as having water or having pictures that resemble With movement But in its order Friends like this will enter Come and talk
 • A brave friend. And highly talented, or leaders in various fields all bring you benefits If you choose to use To be a shadow that You go not to conflict with you Because he had science As well You and him may exchange opinions with each other. The reception or fence of the house here must be strong and stable, not cut down, not easily broken. And there should be a two-way entrance door to separate the ways of choosing people And choose good things to use

ตอนที่8

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

การหาเงินทองมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่มั่นคง

หากคุณต้องการเก็บเงินให้มั่นคงไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน เก็บได้นาน คุณอาจเก็บในรูปสหกรณ์ ผ่อนทรัพย์สิน หรือซื้อเป็น มรดก ที่ดิน หลักทรัพย์ ไว้จะดีมาก ถ้าหากเก็บไว้เป็นอย่างอื่น อาจจะเสียหายหรือใช้ไปได้เร็วกว่านี้ ฉะนั้นห้องเก็บเงินหรือห้องเก็บของอาจจะต้องให้มีระเบียบ หรือตู้เซฟที่มั่นคงแข็งแรง ห้องเก็บทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ข้าวของควรเป็นห้องใหญ่ๆ และประตู ล็อคหนาแน่น จึงจะถูกโฉลก

• หากเก็บเงินไว้เพื่อต่อยอด อาทิเช่น ไว้เพื่อการลงทุน อาจจะเก็บธรรมดา เข้าๆ ออกๆ ได้อีกบัญชีหนึ่งไว้เพื่อลงทุน อะไรได้อีกมากมาย หรือใหญ่โตมากนัก หากต้องการลงทุนคุณ อาจจะใช้ตู้เก็บเงินที่เคลื่อนที่ได้ หรืออาจจะเป็นห้องเก็บของที่ แขวนติดฝาผนัง หรือบิลอินไว้เรียบร้อยอย่างสวยงาม

• หากจะเก็บเงินแล้วได้ผลประโยชน์ต่อเนื่อง คุณอาจจะใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อยโดยการเข้าบัญชี หรือบางส่วนเอาออกมาใช้ลงทุนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปหรืออาจจะหา จ็อบพิเศษอยู่มาก ให้เลือกให้จัดการ เว้นแต่คุณจะกล้าหรือมีความขยันหรือเปล่า

• หากคุณต้องการผลักดันชีวิตลูกหลานให้ไปถึงที่สุด อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ร่วมกับเจตนาของเขาแล้ว คุณต้องมีความใจถึงและหาประสบการณ์ให้มากเพื่อให้เขาคิดเขาสัมผัสอยู่ ใกล้คุณ

ห้องน้ำเน้นเรื่องส่วนตัวของลูกหลาน ควรเปิด ให้โล่งให้กว้าง ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมี ราคา และมีความคงทนแข็งแรง ให้ลูกหลาน ใช้ได้อย่างสะใจเต็มที่ อะไรที่เป็นส่วนตัวต้องให้ เขากล้าแสดงออก

• แต่ถ้าคุณต้องการให้ ลูกหลาน หรือบริวารสืบสาน การงานหรือความคิดของคุณ และทำผลประโยชน์ให้คุณ ต่อไปได้นั้น คุณต้องพูดจา ดีๆ และเอาใจใส่ดูแลให้ดี มากเป็นพิเศษกว่าลูกหลาน คนอื่น ห้องน้ำของลูกหลาน ที่เป็นส่วนตัว ควรดูแลให้ สะอาดเรียบร้อย มีความสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ น้ำควรเต็มถังไว้เสมอ หรือ ความสวยงามของห้องน้ำต้องดี เช่น กลิ่นหอมของดอกไม้หรือ กลิ่นหอมความสะอาด ลูกหลานจะอยู่ในโอวาทคุณเป็นอย่างดี

หากคุณเลี้ยงลูกหลานตามแต่อารมณ์ หรือเจตนารมณ์ ของตัวลูกหลานเองนั้น คุณควรใช้ระเบียบหรือความกล้าหาญของ ตัวตนลูกหลานมาบ่งบอกและชี้แนะในเรื่องความกล้าที่จะพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ห้องน้ำจะต้องจัดให้เป็นระเบียบ หรืออาจจะ มีราวแขวนผ้า หรือตู้แขวนเก็บอุปกรณ์เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลาน เข้าใจว่า อะไรก็ตามที่ควรกระทำ ต้องมีระเบียบมีขั้นตอน มีระบบ จึงจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างที่ต้องการ

How to find stable money How to do if not stable?
If you want to keep money for your children for a long time, you may keep in the form of cooperatives. Renting property or buying a legacy land is very good if kept otherwise. May be damaged or used faster than this Therefore, the storage room or storage room may need to be organized. Or a strong safe box The property or equipment storage room should be a large room and the door is dense.

• If collecting money for further purposes, such as for investment May be able to keep ordinary accounts in another account for investment What more? Or very large If you want to invest May use a mobile storage cabinet Or may be a storage room Hanging wall Or the bill in order is beautiful

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่6

ตอนที่6

ตอนที่6

ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจกันดีหรือเปล่า ราบรื่นชื่นมื่นไหม

 • ถ้าคุณต้องการให้คนรัก คู่ครองของคุณ ร่วมคิดร่วมฝัน กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในการทำมาหากินได้แล้วนั้น คุณควรหาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้แก่กัน เช่นว่า อะไร ก็ตามที่สามีภรรยาได้รับผลประโยชน์ในเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ ควรนำข่าวสาร ข่าวสำคัญบอกให้แก่กันทันที และต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ดังนั้นห้องครัวของคุณอาจจะมีมุมส่วนตัวสำหรับ การดื่ม พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีสาระน่ารู้ไว้ดูยามที่คุณดื่มหรือรับประทานอาหารด้วยกันกับคู่ครอง หรือคนใกล้ตัว
 • หากจะขจัดปัญหาครอบครัวไม่ให้แตกแยกหรือวุ่นวาย แล้วล่ะก็ คุณควรจัดห้องครัวให้หวาน หรือน่ารัก หรือจะเป็นครัว ที่หรูหราสำหรับดื่ม มีเพลงนุ่มนวลให้ฟังขณะรับประทานอาหาร หรือดื่ม และที่สำคัญ บรรยากาศต้องโรแมนติค และให้มีอารมณ์ตลอดเวลา จึงทำให้นักสื่อสารมวลชนเลือกบ้านตัวเองไว้พักผ่อน ดีกว่าจะพักผ่อนแต่นอกบ้าน ครอบครัวจะอบอุ่นชื่นมื่น คุณก็จะได้มีกำลังใจในการทำงาน
 • แต่ถ้าคุณต้องการให้สามีภรรยาคล้อยตามคุณตลอดไป ทุกเรื่องนั้น คุณต้องทำห้องครัวให้มีระเบียบเรียบร้อย หรือถูกจัด วางไว้เป็นอย่างดี หาง่ายหยิบง่าย โดยการจัดห้องครัวออกเป็น หมวดหมู่ของข้าวของเครื่องใช้ อาจจะใช้อุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัด เช่น ขวดโหลใสๆ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทึบๆ แต่ควรมองเห็นได้ง่าย และควรจัดมุมดีมออกมาเป็นสัดส่วนได้อย่างสวยงาม นั่นแหละ ชื่นมื่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Does your family or lover understand each other well? Smooth, smooth?

 • If you want a lover Your mate Share a dream With you, whether personal Or the matter of making a living You should find things that are beneficial to each other, like what? Whatever the husband and wife receive benefits in the job Or other matters should bring news Important news immediately told And must help each other fully Therefore, your kitchen may have a private corner for Drinking, talking or exchanging ideas There are many things to know when you drink or eat together with your partner. Or close ones
 • If you do not get rid of family problems or disruptions And then you should arrange the kitchen to be sweet or cute or to be a kitchen Luxurious for drinking There is soft music to listen to while eating or drinking, and most importantly, the atmosphere must be romantic. And have emotions all the time Thus allowing journalists to choose their own homes to relax Better to rest but outside the house The family is warm. You will be encouraged to work.
 • But if you want your husbands and wives to follow you forever All that You have to make the kitchen orderly or organized. Well placed Easy to find, easy to pick up By arranging the kitchen into Categories of appliances May use a device that is clearly visible, such as a transparent jar Should not use opaque devices But should be easily seen And should set the angle of the splendor into beautiful proportions as much as possible.

ตอนที่6

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่5

ตอนที่5

ตอนที่5

ความสำเร็จของอาชีพต้องอยู่ในระดับไหน

 • โดยปกติคุณทำงานละเอียด พิถีพิถัน แต่ต้องอาศัยความกล้าความคล่องตัวเสมอ หากคุณต้องการให้ความรู้สึกว่างานของ คุณนั้นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู หรือมีที่ปรึกษาดี คุณต้องจัดห้องทำงานให้มีระเบียบเรียบร้อย และเน้นไปจนถึงความหรูหราได้ด้วย และที่สำคัญนั้น โต๊ะทำงานหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือยิ่งจะเสริมให้คุณในเรื่องความมั่นคงเป็นอย่างดี
 • หากคุณต้องการ ผลประโยชน์ขณะปฏิบัติงาน คุณควรดึงงานแปลกๆ แหวกแนวไปจากความคิดของคนอื่นนั้น และควรหันโต๊ะไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศนี้เป็นทิศให้ผลประโยชน์อย่างดี งานแปลกๆ แต่มีระเบียบอยู่ด้วย หรือโต๊ะ ที่เป็นไม้โบราณล้ำค่าสุดๆ ยิ่งเข้าทางคุณ
 • หากคุณมุ่งหวังเพียงเรื่องเจรจาตกลงผลประโยชน์และ มีงานอยู่นอกระบบทำนอกพื้นที่ คุณควรพูดจาดี คิดและวางแผน ก่อนตัดสินใจเสมอ ควรจัดบรรยากาศให้มีบรรยากาศที่ดีเย็น ชื่นใจอยู่ตลอดเวลา โต๊ะหันไปทางทิศเหนือหรือใต้จะส่งผลดี มากทีเดียว

Usually you work carefully, but always rely on courage and agility. If you want to feel that the work of You must rely on foster adults. Or have a good consultant You must arrange the work room to be orderly. And focusing on luxury as well And that important The office desk facing west or north will further enhance your stability.

If you want Benefits while working You should pull out strange jobs. Grounded from other people’s ideas And should turn the table to the west or northwest This direction is a good benefit, a strange job, but with a mess or a table that is the most precious ancient wood. The more you approach

If you only wish to negotiate a benefit agreement and Have jobs outside the system, do outside the area You should always speak well, think and plan before making a decision. Should set the atmosphere to have a cool atmosphere Always happy The table facing north or south will be very good.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่4

ตอนที่4

ตอนที่4
 • หากคุณเป็นคนของประชาชนอย่างล้นหลาม คุณต้องทั้งใจเย็น และใช้วิทยาการอย่างถูกต้องและแม่นยำกับสิ่งที่ต้อง ถ่ายทอด หรือสื่อสารออกไป นั่นคือความสำเร็จอันเป็นขั้นพื้นฐาน ที่คุณจะต้องมีและค้นคว้าข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้ ไหวพริบปฏิภาณวิทยาการชิงไหวชิงพริบเป็นอย่างดี ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นคำตอบคำถาม คุณควรมีห้องนอนที่มีคุณภาพมีราคา หากเวลานอนแล้วคุณจะได้รู้ว่าของมีคุณภาพกับไม่มีนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร และควรมีสิ่งสวยงามเพลิดเพลิน ให้คิดอยู่ตลอดเวลา
 • หากคุณเป็นคนที่ทำงานและหวังผลประโยชน์ในตัวงานนั้นด้วย คุณต้องทำตัวเองให้ดูดีมีระเบียบและรู้จักวางแผนให้ดี รวมทั้งห้องนอนของคุณต้องสวยหรูหราและมีคุณภาพ จะช่วยให้มีบรรยากาศในการคิดที่ดี

อาชีพสื่อสารมวลชน ควรดูแลความสุขของคนใน ครอบครัวและสุขภาพของตัวเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

 • หากคุณต้องการทำงานให้ได้ผลประโยชน์ ขณะเดียวกันคุณต้องดูแลสุขภาพ บุคลิกตัวเองให้ดูดีเสมอนั้น คุณต้องพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอ ควรท่องเที่ยวโน่นนี่ หาประสบการณ์มาใส่ตัวเองให้มากกว่าคนอื่นๆ สวนพักผ่อนในบ้านต้องมีและ สดชื่น เช่น น้ำพุ น้ำล้น หรือโล่งๆ มีลมถ่ายเทที่ดี จัดแปลกๆ ไม่โบราณสุดๆ หรือไม่ก็ล้ำสมัยสุดๆ ไปเลย
 • หากคุณต้องการเพียงเพื่อความมั่นคง ผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆ ให้อยู่เสมอ คุณนั้นต้องเป็นคนพูดจาดีกับทุกๆ คนในบ้าน หรือสถานที่พักผ่อนต้องมีน้ำ หรือต้นไม้มงคลไว้บริเวณบ้าน ความเย็นของน้ำหรือต้นไม้นั้นจะทำให้คนในบ้านมีสุขภาพที่ดี
 • หากคุณต้องการให้คุณเป็นคนมีบทบาทสำคัญในความ สำเร็จ มีความรู้สึกทางใจที่ดีคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านไป ทางออกที่ดี ห้องนั่งเล่น ควรหาของที่มีคุณภาพมีราคา และรวบรวมข่าวสารความรู้ไว้ดูยามที่มีเวลาว่าง และพักผ่อนไปในตัว คนในบ้านได้รับรู้ด้วยจะยิ่งดี

If you are an overwhelming people You must be calm. And use the technology correctly and precisely with what must be transmitted or communicated That is the basic success. That you must have and research as much information as you can and use your wit and wisdom to outsmart To solve immediate problems Whether it is an answer to a question You should have a quality bedroom with a price. If at bedtime, you will know that the quality and quality are different. And should have beautiful things to enjoy Keep thinking all the time

If you are a person who works and hopes to benefit in that work too You have to make yourself look good, organized and well-known. Including your bedroom must be beautiful, elegant and quality Will help to have a good thinking atmosphere

Journalism career Should take care of the happiness of people in What is your family and health? Therefore will look good all the time

ตอนที่4

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com