อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

ความสำคัญของอาชีพนี้

ในเชิงส่วนรวม

  • ประชากรได้รับข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์อันจะเกิด ขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขในปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ก่อนล่วงหน้าโดย ไม่ต้องรอว่าให้เกิดก่อนแล้วมาแก้ปัญหาภายหลัง ซึ่งยังก่อความเสียหายมากเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเป็นการเสียหายมากกว่า หรือ มีภัยร้ายมาถึงตัวจนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างในอดีตกาล
  • ความไวของข่าวสาร จึงทำให้ประชากรมีโอกาสได้ เลือกทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง และมีความชอบในสินค้าต่างๆ หลากหลายที่นำมาให้เลือก โดยไม่ต้องจำกัดหรือบังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เพียงพอ ด้วยประชากรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในยุคปัจจุบัน
  • สามารถเตือนภัยอันจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เช่นว่า ฝนตกหนัก พายุร้าย หิมะตกหนัก น้ำป่าทะลัก หรือแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ล้วนแต่สื่อนำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ได้ก่อนเวลา อันจะเกิดเหตุการณ์จริงๆ ทำให้หนีภัยได้
  • สื่อสารมวลชนสามารถชักชวนให้ประชาชนร่วมกันทำความดีร่วมกันได้ อาจจะต้องเสนอข่าวอันเป็นสิ่งดีๆ ของบุคคล ที่เคยปฏิบัติดีต่อสังคม หรือบุพการี เช่น ข่าวเด็กดีดูแลพ่อแม่ จนไปโรงเรียนสาย ลุงพัฒน์เป็นคนเก็บขยะสามารถเก็บเงินสร้างเมรุเผาศพได้ อดีตตำรวจเกษียณไปแล้ว ปลูกต้นไม้ไว้จารึกใน แผ่นดิน ฯลฯ เป็นข่าวสารที่ชักชวนให้คนในสังคมร่วมกันทำ ความดีและควรแก่การยกย่อง จนทำให้มีคนปฏิบัติตามกันอีกมากมาย
  • สื่อสารมวลชนควรสื่อสารให้เห็นถึงคนที่กระทำผิด อย่างรุนแรง โดยการกักขัง ประหาร หรือรับโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ควรปล่อยให้คนชั่วลอยนวล หรือเลือกที่รักมักที่ชัง จะทำให้ สังคมไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่น
  • The population receives timely information about the world in order to be able to solve problems that may occur first in advance. No need to wait for it to happen first and then solve the problem later. Which still causes too much damage to fix That is more corrupt or dangerous to come to the point that it cannot be solved in the past Thus giving the population an opportunity Choose both consumer goods and consumables to suit their own needs. And have a preference for various products A variety of options Without having to limit or force to choose one because it is not enough With the population doubling in modern times Volcano eruption All the media are conveyed to get to know before. Which will really happen Can escape escape
  • Mass communication can persuade people to do good together. May have to offer news that is good for people who have performed well for society or parents, such as good news, take care of parents Until going to school late Uncle Phat is a garbage collector able to collect money to build a crematorium. The former police has retired. Planting trees, inscribing in the land, etc. is a message that persuades people in society to do together. Goodness and goodness
  • Mass communication should be communicated to those who commit serious crimes by imprisonment, death, or punishment. Should not let the wicked rise Or choose to be discriminated against will make the society not magical, not sacred Be a contempt for others

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่1

ตอนที่1

ตอนที่1

อาชีพสื่อสารมวลชนนั้น เป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน และอยู่ในแวดวงของสังคมตลอดเวลา การเสนอเรื่องราวต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำผลประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสำคัญทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ อาชีพนี้ก็จัดสรรแบ่งปันกันไปทำงานตามที่ตนเองมีความถนัด

อาชีพสื่อสารมวลชนจึงถูกแบ่งเป็นหลายสาย เริ่มจากต้องอาศัยบุคลิกลักษณะพื้นฐาน ก่อนเข้ามาทำงานด้านนี้ล้วนแต่ จะต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถจริงๆ จึงจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประชาชนคนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะกับสายงานนั้นๆ

อาชีพสื่อสารมวลชนจึงเป็นเรื่องของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นด้านทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ค หรือคอลัมน์ ต่างๆ ฯลฯ อีกมากมาย แม้กระทั่งนักพูด นักเขียน นักข่าว หรือผู้ผลิตข่าว ล้วนแต่เรียกว่าการทำงานเพื่อมวลชนแทบทั้งนั้น

ดังนั้นอาชีพสื่อสารมวลชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตวิญญาณสื่อที่เพื่อถ่ายทอดในสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อ ผู้อื่นและส่วนรวม ไม่เช่นนั้น ภาพลักษณ์ของตนเองและสังคม ก็พลอยจะเสียหายไปด้วย ไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะพูดก็พูด นึก อยากจะเขียนก็เขียน นึกอยากจะอ่านก็อ่าน ต้องฝึกการวิเคราะห์มาก่อนเป็นอย่างดีจึงจะนำเสนอ จึงจะเรียกว่า “วิญญาณแห่งสื่อ มวลชน” ที่แท้จริง

That journalism career Is a career that needs to meet people And being in the social circle all the time Offering various stories All of which are benefits for human beings Regardless of whether it is important news in the country or outside the country This career is allocated to share with each other to work according to their own aptitude.

Mass communication career is divided into several lines. Starting from having to rely on the basic personality Before coming to work in this field, all Must select people with knowledge and ability Therefore acting as an agent for other people Can be tailored to that line.

Media communication is a matter of media. Whether on TV, radio, newspapers, magazines, pocketbooks or columns Etc. Many more even a talker, writer, journalist or news producer. It’s all called work for the masses.

So the journalism profession Therefore it is necessary to have a media spirit to convey good things Have benefits Others and the public, otherwise their own image and society Will be damaged too Not that you want to say, say, wish to write and write Wish to read, read Must practice the analysis well before presenting So it is called “The Spirit of Mass Media” True

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่9

ตอนที่9

ตอนที่9

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน

ห้องรับแขก ด้วยไม่ค่อยมีเวลารับแขกที่บ้านจึงไม่ค่อย ดูแลรับแขก จึงมักรับแขกแบบเร่งรีบ หรือทำงานไปด้วยรับแขก ไปด้วย เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มักจะคุยเรื่อง โครงการต่างๆ จึงจะค่อยรับแขกที่บ้านนานๆครั้ง ห้องรับแขก มักมีอุปการณ์ที่ใช้คุ้มค่า

ห้องทำงาน ต้องคุ้มค่าหลายๆอย่างจึงจะมีความสุข ห้องทำงานสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยในเวลาเดียวกัน จึงต้องกว้างใหญ่และสะดวก คุ้มค่า คุ้มเวลา ไม่ใช่งานด้านเดียวจะรู้สึก อึดอัด ไม่คุ้มค่า

การแต่งกาย ต้องแปลกแหวกแนวไปจากผู้อื่น ไม่ทันสมัยสุด ก็ย้อนยุคไปเลยได้ยิ่งดี จะทำให้ดูภูมิฐานสง่างามไม่เหมือนใคร หากว่าถ้าซ้ำๆ คนอื่นจะไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดยืนของตัวเอง ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงจะเป็นศิลปินที่โดดเด่นตลอดกาล

Home improvement

Living room With not having a time to spend a living at home, so they do not take care of their guests, so they usually take a rush Or working as a guest as natural as possible But often talk about various projects, so they will be accepted at the house for a long time. Often have cost-effective equipment

Office room Must be worth many things to be happy The office can also do other things at the same time. Therefore must be vast and convenient, worth the time, not a one-sided job to feel uncomfortable Not worth it.

Dressing Must be alienated from others Not the most modern Can go back to time Will make the dignity look elegant and unique If repeatedly Others will not be featured. Without your own position Must be unique Therefore will be an outstanding artist forever.

Will increase the ascendancy for adults. Must build a large, spacious house or a small house In a wide land In order to arrange the garden in many angles, therefore, to be exhausted should plant trees with wide branches Such as the Malabar tamarind will make it bigger and stronger.

ตอนที่9

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่8

ตอนที่8

ตอนที่8

วิธีตกแต่งบ้านให้ศิลปินร่ำรวย

ต้องแปลกๆ ไม่เหมือนใครในย่านบริเวณนั้น จะเป็น ประตูรั้ว รูปทรงบ้าน ลักษณะการตกแต่งไม่ซ้ำใคร ถ้าหากไม่โบราณสุด ก็ทันสมัยลำหน้าไปเลย เช่น บ้านทรงไทยย้อนยุค บ้านทรงยุโรปยุคสมัย

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน

จะเสริมวาสนาให้ผู้ใหญ่ ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ๆ กว้างๆ อลังการ หรือบ้านเล็กๆ ในที่ดินกว้างๆ เพื่อจะจัดสวนหย่อมได้ หลายๆ มุม จึงจะถูกโฉลก ควรปลูกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขากว้างๆ เช่น มะขาม หูกวาง จะทำให้ยิ่งใหญ่และมั่นคง

ห้องนอน ต้องกว้างใหญ่ แต่บานประตูหรือพื้นผิวต้องแข็งแรงดีมาก ถ้าหากไม่แข็งแรงมักจะนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท ด้วยเป็นคนที่มักจะขี้ระแวง และหลับยาก ถ้าจะหลับสนิท ก็ต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัยจริงๆ

ห้องครัว ด้วยเป็นคนหลากหลายอารมณ์ ไม่เรื่องมาก เรื่องการกินอยู่ กินตามอารมณ์ ดังนั้นควรจัดมุมดื่มไว้สนทนา หรือปรุงอาหารสักหลายๆมุม เพราะรู้ว่าถึงเวลาการกินแล้ว ต้องกินเป็นเวลา และต้องมีข้าวของเครื่องใช้ครบเครื่อง ห้องครัวจึงควรกว้างใหญ่ หรือมีชั้นใส่ของแยกประเภท ไว้ว่าของแห้ง ของสด ของหวาน ของคาว จะดีที่สุด ด้วย เป็นคนที่ไม่หวงของกิน จึงมักซื้อกักตุนเก็บไว้เผื่อคนอื่นๆ ในครอบครัว

ห้องเก็บของ ต้องการเก็บของไว้หลายๆ ที่หลายๆจุด จึงจะดี อาศัยความสะดวกสบาย ตามอารมณ์ จึงควรมีของในทุกมุมที่ตัวเองไปนั่งทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ เก็บของหลายๆ จุดหลายๆ ตำแหน่งจะทำให้การเงินเข้ามาได้หลายๆทางอีกด้วย มันเป็นเพราะว่ากินสะดวกใช้สะดวกนั่นเอง

มุมพักผ่อน โดยปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยว่าง เพราะชีวิตมีแต่งานและเงิน มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำอยู่ตลอด พูดง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงคือได้วางแผนและลงมือปฏิบัติไปด้วย ศิลปิน จึงชอบธรรมชาติ เป็นที่โล่ง จึงต้องมีมุมส่วนตัวสำหรับการตกแต่ง ให้โล่งๆ โปร่งๆ เพื่อพักผ่อนบ้าง หรือจัดแบบไม่เหมือนใคร จึงชอบการตกแต่งแบบธรรมชาติที่แปลกกว่าใคร สร้างอารมณ์

ห้องน้ำ ด้วยเป็นคนที่ กินอาการเป็นเวลา จึงเข้า-ออก ห้องน้ำบ่อย ห้องน้ำเล็กไม่กว้างก็จริง แต่ควรมีธรรมชาติมาอยู่ ด้วยจึงจะดี การเข้าห้องน้ำเป็นประจำจึงต้องการหาความสุข เมื่ออยู่ในห้องน้ำเป็นส่วนตัว

How to decorate a house for wealthy artists <<

Must be strange and unique in that area. Will be a fence, house shape, unique decoration style If not the most ancient It is modern, the front of the house like the retro Thai house. European-style houses

Supplementary to the home

Will increase the ascendancy for adults. Must build a large, spacious house or a small house In a wide land In order to arrange the garden in many angles, therefore, to be exhausted should plant trees with wide branches Such as the Malabar tamarind will make it bigger and stronger.

Bedroom Must be vast But the door or the surface must be very strong If not strong, often insomnia Or not sleep well With a person who is often skeptical And sleep hard if you sleep Only when feeling really safe.

Kitchen With a variety of emotions, not much about eating, eating according to emotions Therefore, should have a drinking corner to chat. Or cook for many angles Because knowing that it’s time to eat Must eat for a time And must have all the utensils The kitchen should therefore be vast. Or have separate shelves That the dry stuff, fresh products, desserts, sauces are the best too Is someone who does not skimp on eating So often buy stockpiled storage for others In the family

ตอนที่8

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

อำนาจ คุณจะมีบทบาทมีอำนาจต่อเมื่อคุณใช้คำพูด ที่คุณคิดว่าคุณวางแผนให้ก่อเกิดประโยชน์อย่าง เต็มที่ พูดง่ายๆ คุณวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วคนอื่น เชื่อถือ คนศรัทรา ฉะนั้นควรจัดสรรคำพูดให้ดูดี เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ และที่สำคัญใช้ให้ถูกเวลา จึงจะทำให้คุณดูดีมีอำนาจ

การแสดงออก– เมื่อแรกพบคุณครั้งแรก คุณมักแสดงออก อย่างเรียบร้อย วางตัวดีน่าศรัทธา น่าเคารพ คุณควรรักษา เอกลักษณ์อย่างนี้ไว้ให้ดีอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนอื่นๆ เขาไว้วางใจ เชื่อใจ และเสมอต้นเสมอปลายกับคุณเช่นกัน ดูว่าคุณจริงจังจริงใจเสมอเหมือนแรกรู้จัก จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใครก็พยายามห้อมล้อมคุณ พร้อมที่จะสนับสนุนศรัทธาคุณ

ความรัก คุณต้องดูแลคนรัก คนในครอบครัวให้เป็น หน้าที่สำคัญเสียก่อน อะไรก็ตามที่เคยปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่าง ไรในวันแรก ในเวลาต่อไปก็ควรจะปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเสมอต้น เสมอปลาย หรือควรดูแลให้มากกว่าเดิม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ อันสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและมั่นคง

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมกับศิลปิน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สำคัญ เป็นบุคคลที่คนอื่นๆ ใน ละแวกนั้นให้การยอมรับนับถือ

2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณซื้อมาขายคล่อง เป็นทิศที่ทำให้คุณสดชื่น แสดงความกล้าหาญได้อย่างเต็มที่ และปลดปล่อยอารมณ์มาอย่างเต็มเปี่ยม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และลงมือกระทำ

3. ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้ได้ดีมาก แต่ส่วนมากเป็นงานลึกลับซับซ้อนเสียส่วนมาก เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าจึงจะสำเร็จได้ดี

ทิศที่ไม่เป็นมงคลกับศิลปิน

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีในระยะแรก ระยะหลังเสียหาย ถูกเพื่อนโกง เอารัดเอาเปรียบ หรือเสียหาย ขาดทุน ดีในระยะแรกเท่านั้น

2. ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ดีในเฉพาะทางในเรื่อง โหราศาสตร์ หรือไสยเวท หรือตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องราวในโบราณอดีตกาล หรือยาโบราณ

3. ทิศใต้ เป็นทิศที่ไปแสดงได้อย่างเดียว หรือไปตาม ข่าวคราวบางอย่าง หากไปค้าขายบางอย่าง หรือทำธุรกิจจะมีคน ปั่นป่วนเล่น จะทำให้รำคาญ และปิดกิจการหายไปเลย

Authority You will have a powerful role when you use words. That you think you plan to make full benefits You are holy Say, other people trust people, so keep the words to look good. Proper, correct, timely And most importantly, use it for the right time Therefore will make you look good with power.

Expressions – When first meeting you first You always express Neatly Posing good, faithful, respectable You should always keep this identity well. Because this is what makes other people He trusts, trusts and consistently with you as well. See that you are always honest, like first. Will make you become a good-natured person Anyone trying to encompass you Ready to support your faith.

Love You have to take care of lovers Family members to be Important functions first Whatever he had treated them on the first day In the future, it should be treated as always, always at the end, or should take care of more. Because it is considered a duty Important to make your family happy and stable.

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่6

ตอนที่6

ตอนที่6
  • เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน เป็นมิตรช่วยสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร

• หากคุณต้องการให้เพื่อนสักคน หรือคนที่คุณคิดว่าเหมาะสมในสายตาว่ามีค่าควรแก่การคบหาสมาคมนั้น คุณควรจัด ห้องรับแขกให้มีระเบียบเรียบร้อยจึงจะดีและเหมาะสม หากห้องรับแขกเป็นระเบียบ เพื่อนจะมีระเบียบตาม และคนที่มีระเบียบ มักจะคบกันได้นานเพราะรู้จักกาลเทศะเป็นอย่างดี และรั้วบ้าน ก็ควรไม่สูงและต่ำจนเกินไป เป็นแนวตรงอย่างพอดิบพอดี คุณ จะได้เพื่อนที่ดีที่ถูกคัดเลือกไว้ให้เองอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

• แต่ถ้าหากคุณต้องการคบเพื่อน และได้รับผลประโยชน์ จากเพื่อนด้วย ห้องรับแขกของคุณนั้นควรมีมุมส่วนตัวไว้คุยกัน อย่างมีความลับ แต่ที่สำคัญเป็นมุมที่มิดชิดไม่ให้ใครเดิน เข้า-ออกได้ ไม่มาผ่านได้ เพราะคุณต้องการอิสระไม่ให้ใครได้ยินในสิ่งที่พูด และที่สำคัญรั้วบ้านก็ควรกั้นหรือทำอะไรก็ได้ที่เข้ามาหาตัวคุณได้อย่างเป็นพิเศษ ต้องมีการนัดหมายกันก่อนเสมอจึงจะได้พบ

• แต่ถ้าคุณคิดว่าเลือกหรือคัดสรรเพื่อนไว้ดีแล้ว ว่าคนนี้ คบได้แค่ไหน ใครที่สามารถเข้า-ออกบ้านคุณได้ ก็ควรเลือกสรรดูด้วยตนเอง แต่ถ้าหากเป็นเพื่อนที่คุณเลือกแล้ว คุณควรเลือกจัดห้องรับแขกแบบน่ารักๆ หวานๆ ตกแต่งด้วยข้าวของที่กระจุ๋มกระจิ๋มเป็นอย่างดี จะเป็นผ้าปูโต๊ะ จานรองแก้ว หรือผ้าม่านลูกไม้ ตู้โชว์ ก็ควรจัดสิ่งที่น่ารักไว้ให้แขกดูได้เพลินตา จะทำให้แขกไม่เพียงแต่จะคุยกับคุณดีไม่ดีจะช่วยเหลือคุณในหลายๆ อย่าง ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูยามที่คุณพลาดโอกาส

คุณสมบัติพิเศษที่เป็นศิลปินแล้วเจริญรุ่งเรือง

ความเจริญ อาชีพแบบคุณนั้นจริงๆ แล้วชอบความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ อะไรก็ตามที่หามาได้ยากและลำบาก คุณกลับชอบและชื่นชม เพราะถือว่าสิ่งที่ยุ่งยากนั้นเป็นความสุขยิ่งทุกข์ยิ่งเจริญ ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ เพราะความทุกข์ในสายตาของ คุณคือความสุข แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรให้ทำนั่นแหละคือความทุกข์ ที่แท้จริง คุณเจริญได้จึงต้องหางานมาทำให้ยุ่งยากตลอดเวลา และเจริญอย่างยั่งยืน กลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอย่างดี

สุขภาพ คุณมีความสุขหรือมีสุขภาพที่ดีเมื่อคุณได้ใช้ ความคิดตลอดเวลา เมื่อเรียนรู้อะไรมามักนำเอามาคิดมาใช้ และ ปฏิบัติให้ได้จริงจึงจะมีความสุข ขอเพียงให้มีอะไรทำไปอย่างที่ ตนคิดตนวางแผนก็จะทำให้มีความสุข การที่คุณมีความสุขจะทำ ให้สุขภาพของคุณดีขึ้นด้วย

  • Friendly neighbors help support? How?

• If you want a friend Or the person you think is right in the eye that is worthy of that association, you should arrange Living room is orderly, so it will be good and suitable. If the living room is organized Friends will have regulations according to And people with regulations Often dating for a long time because they are well-known and the fence should not be too high or too low Is straight enough to fit you Will get a good friend who is selected to be almost unbelievable.

• If you want to make friends And receive benefits From friends too Your living room should have a private corner to talk to. Secretly But it is important that the corners are completely closed for anyone to walk in – out. Can not come through because you want to free people from hearing what they say And more importantly, the fence should block or do anything that comes to you especially Must have an appointment before, always to be found.

ตอนที่6

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่5

ตอนที่5

ลูกหลานหรือบริวารช่วยสืบสานสืบทอดตาม เจตนารมณ์ได้หรือไม่ มีคุณภาพแค่ไหน

ตอนที่5

หากคุณต้องการให้ลูกหลานบริวารได้รับการศึกษาดีๆ เมื่อจบศึกษาแล้วสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้อีกต่อหนึ่ง คุณควรมีระเบียงบ้านที่สวยงาม ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ให้บานสะพรั่ง นั่นจะหมายถึง ส่งดอกส่งผลมายังตัวคุณเมื่อบั้นปลาย หรือบริวารที่รับใช้จะซื่อสัตย์สุจริตกับคุณตลอด หาผลประโยชน์ให้คุณเสมอ ลูกหลานหาผลประโยชน์ได้ดีมาก

• แต่ถ้าหากคุณต้องการให้ลูกหลานดูแลช่วยเหลือ ตัวเองให้ได้ดีแล้วนั้น ห้องน้ำบ้านคุณต้องกว้างต้องใหญ่หรือโล่งอย่างมีอิสระ ความโล่งจะทำให้มีอิสระในความคิด ความแปลกของห้องน้ำทำให้ลูกหลานเข้าห้องน้ำแล้วเกิดไอเดียแปลกๆ ตั้งแต่เมื่อตื่นขึ้นมา สมองเริ่มทำงานตั้งแต่เข้าห้องน้ำตอนเช้า และโลดแล่นได้รวดเร็วกว่าเวลาอื่นๆ

• แต่ถ้าหากคุณเลี้ยงดูลูกหลานให้อยู่ในโอวาทอย่างเดียว คุณต้องจัดห้องน้ำที่ไม่ต้องกว้างใหญ่จนเกินไป แต่จัดโล่ง และมี ลมถ่ายเทที่ดี ที่สำคัญห้องน้ำต้องมีชั้นวางของเก็บของได้อย่างมีระเบียบ สะดวกสบายทุกอย่าง ตื่นมาก็เริ่มสบาย หรือระเบียงบ้านควรมีลมผ่านหรือมีมุมสำหรับดื่มส่วนตัว ลูกหลานไม่อยากออกไปเที่ยวไหน ใช้มุมบ้านให้เกิดประโยชน์

Descendants or family help to inherit Can the intention? How is the quality?

If you want your children to receive good education After graduating, you can help support you again. You should have a beautiful house balcony, plant a flower to bloom. That would mean Send flowers to you when the end. Or servants that will be honest with you Always find benefits for you The children find very good benefits.

• If you want your children to help So well that Your home bathroom must be wide, large or free. The relief will be free in thought. The novelty of the bathroom causes the children to go to the bathroom and create strange ideas. Since waking up The brain began to work since entering the bathroom in the morning. And can move faster than other times.

• But if you raise your children to obedience only You have to arrange a bathroom that doesn’t have to be too big, but it is open and airy. Importantly, the bathroom must have a shelf to keep things organized. Comfortable, everything Waking up and getting comfortable Or the house balcony should have a wind pass or have a corner for private drinking Children do not want to go out. Use the house corner to benefit.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่4

ตอนที่4

ตอนที่4

ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจกันดีหรือเปล่า ราบรื่น ชื่นมื่นแค่ไหน

• หากคุณต้องการให้ครอบครัวรู้สึกมั่นคง หรืออยู่กัน ยึดยาว เข้าใจคุณเป็นอย่างดี คุณควรที่จะจัดห้องครัวด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพราะไม้จะทำให้อารมณ์ละเอียดอ่อนขึ้น เช่น โต๊ะไม้สัก ไม้มะค่า ตู้โชว์เครื่องครัวที่เป็นไม้ หรืออุปกรณ์ส่วนมาก ในห้องครัวเป็นไม้จึงจะให้ความรู้สึกเช่นนี้ เพราะไม้จะต้องดูแล เป็นอย่างดีอยู่เสมอ จึงจะทำให้สวยและมีค่า จะทำให้คุณรู้สึกดี รักบ้านรักครอบครัว

• แต่ถ้าคุณต้องการให้คนรัก หรือสามีภรยาของคุณร่วมทำงานหรือช่วยเหลือคุณนั้น คุณต้องจัดห้องครัวให้หรูหรา ควรมีครัว 2 ประเภท เช่นว่า ครัวสำหรับปรุงอาหาร และครัวสำหรับ ดื่มหรือรับประทานอาหาร ซึ่งครัวสำหรับดื่มต้องหรูเป็นพิเศษ สามารถโชว์แก้ว จาน ชาม เซ็ทของถ้วยกาแฟ แก้วดื่มไวน์ เบียร์ เหล้าได้ทุกชนิด จะให้ความรู้สึกว่าสอดคล้องกันเสมอไม่ แตกแยก มีมุมนั่งคิด นั่งปรึกษาหารือ หรือช่วยกันวางแผนใน เรื่องผลประโยชน์ เพราะเวลารับประทานอาหารนั้นควรมีอารมณ์ เข้าไปผสมผสานทุกครั้ง

• หากคุณต้องการให้ครอบครัว คู่สามีภรรยา เคร่งขรึม หรือมีวิทยาการมากกว่าจะให้ดูว่าขี้เล่น เพราะคุณชอบจริงจังมาก กว่าจะมาพูดหยอกล้อกัน ห้องครัวของคุณควรที่จะจัดด้วย อุปกรณ์ข้าวของที่มีค่ามีราคาแพงๆ คุณภาพทนทาน เช่น เหล็ก หรือข้าวของที่แข็งแรง ครอบครัวของคุณจะดูจริงจัง หรือเอาจริงเอาจังมากขึ้น

การเงินการทองมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่ มั่นคง

• หากคุณต้องการให้ได้รับผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องการให้ใครรับรู้ว่าคุณนั้นมีเงินมากน้อยแค่ไหน คุณควรจัดห้องเก็บของ หรือห้องคนใช้ไว้ให้มิดชิด ไม่ควรให้ใครเห็นว่าอยู่ส่วนไหนตำแหน่งไหนของบ้าน หรือจัดให้แปลกแหวกแนวไปเลย หรืออาจจะจัดให้ใหญ่โตไปเลยก็ได้ แยกเป็นอิสระออกไปจากบ้าน การเงินคุณจะเข้ามาอีกหลายๆทางในวิธีการแปลกๆ

How well do your family or lovers understand?

• If you want your family to feel secure Or stay together for a long time to understand you well You should arrange the kitchen with wooden furniture. Because the wood will make the mood more delicate, such as teak wood table, Makha wood Wooden cookware showcase Or most devices In the kitchen is a wood, so it feels like this Because the wood must take care Always good Therefore will make it beautiful and precious Will make you feel good Love home, love family

• But if you want a lover Or your husband, husband, work or help you You have to arrange the kitchen to be luxurious. There should be a kitchen. 2 types, such as whether the kitchen for cooking And the kitchen for Drink or eat Which the kitchen for drinking must be exceptionally luxurious Can show the glass, bowl, set of coffee cups Drinking glass of wine, beer, liquor of all kinds Will give the feeling that it is always consistent, not split There is a sitting corner to sit and consult. Or help each other plan About benefits Because eating should be emotional Go to blend every time.

ตอนที่4

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่3

ตอนที่3

ตอนที่3

ศิลปินควรดูแลความสุขของคนในครอบครัว และ สุขภาพของตัวเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

• ควรพักผ่อนขณะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยก็ยิ่งดี ได้ทั้ง ผลประโยชน์และดูแลสุขภาพไปด้วยในตัว แต่อย่างไรแล้วควรจะ ออกกำลังกายประจำ ไม่เช่นนั้นสุขภาพจะไม่ดี ควรจัดระเบียบ ไม่ว่าการกิน การนอน การพักผ่อน การออกกำลังกาย หรือการ หาเวลาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและชักชวนคนในครอบครัวไปร่วมด้วยยิ่งส่งผลดี

• หากคุณเป็นคนของประชาชนอย่างล้นหลาม คุณต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตนโดยการเป็นคนใจเย็นตลอดเวลาจึงจะดูดี มิเช่นนั้นจะถูกมองในภาพลบ หากว่าใจร้อนเกินไป และ

ที่สำคัญ ควรจัดสวนพักผ่อนในบ้านให้มีน้ำ มีต้นไม้ มีน้ำพุ เสริมความร่มเย็นเป็นสุข จะทำให้คุณไม่ใจร้อนจนเกินไป และคนในบ้าน ก็จะมีความสุขไปด้วย ต่างคนต่างอารมณ์ดี

• หากคุณเป็นผู้นำ คนอื่น ยิ่งจะต้องกล้าแสดงออกยิ่งกว่าใครๆ ต้องอาศัยความกล้ามาแสดง การออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ดังนั้นจึงควรมีห้องออกกำลังกายที่เป็นส่วนตัวให้มากจึงจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดี และคนในบ้านก็ควรมีเช่นกัน ทุกคนที่อยู่ร่วม กับคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสุขไปด้วย และร่างกายของคุณจะดูดีสมส่วน เป็นลักษณะที่ดีของผู้นำ

. ความสำเร็จของอาชีพศิลปินต้องการอยู่ในระดับไหน

• หากคุณต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ห้องทำงานของคุณต้องใหญ่ด้วย อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ควรจัดอยู่ในเกรดที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเสริมบารมีให้กับตนเอง โดยพื้นฐานแล้วต้องเป็น ของชั้นนำจึงจะเหมาะที่สุดและได้ผลประโยชน์มากที่สุด

• แต่ถ้าห้องทำงานของคุณเล็ก เป็นเพียงแค่มุมนึงของในบ้านหรือบริษัท คุณก็ควรจัดโต๊ะทำงานให้มีความเด่นกว่าใครๆ เช่นว่า มีลูกศรชี้ว่าเป็นโต๊ะคุณ หรือจัดให้น่ารัก ละเอียดอ่อนเข้าไว้ วางข้าวของอย่างมีระเบียบให้มีเสน่ห์และจุดเด่นให้เห็นอยู่เสมอ

• หากคุณเป็นคนของประชาชนจริงๆ ต้องรับใช้ต้องเด่น หรือสวยสดงดงามอยู่เสมอ พบกี่ครั้งต้องดูดีอยู่ตลอดเวลา มีความเตรียมพร้อมที่จะพบผู้คนอยู่ตลอด ห้องทำงานต้องเย็นๆ เช่น แอร์ที่เย็นฉ่ำ มีกระจกมองทะลุให้เห็นคนที่ต้องการมาพบ ห้องต้องสวยหรู มองแล้วสบายตาเย็นตา ใครๆเข้ามาหาจะมีความรู้สึกผ่อนคลาย และพร้อมที่จะให้คุณชี้นำชี้แนะ คุณจะเป็นขวัญใจของประชาชน เปิดกว้างให้คนอื่นๆ พบทางออกที่ดีกับชีวิต บารมีจะย้อนกลับมาที่คุณเสมอ

Artists should take care of the happiness of family members and What is your own health? Therefore will look good all the time.

• Should rest while performing duties as well. Can benefit both health and well-being But how should it be Exercise routine Otherwise, the health will not be good. Should be organized regardless of eating, sleeping, resting Exercise or finding time to do activities for the public and to persuade family members to participate in the project, which will be beneficial.

• If you are an overwhelming people You have to take into account the practice of being calm all the time so it will look good. Otherwise it will be seen in the negative image If too impatient and

Important to arrange a garden to relax in the house to have water. There is a tree with a peaceful fountain. Will make you not too impatient And the people in the house will be happy too Different people feel good.

• If you are leading others Even more must be expressed than anyone else. Requires courage to show Exercise is very necessary. Therefore, there should be a private gym that will make you healthy. And people in the house should have as well Everyone who lives With you will be healthy and happy as well And your body will look asymmetrical Is a good characteristic of the leader.

. What is the level of success of an artist’s career?

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

• ให้ความรู้สึกที่ดี อาทิเช่น คุณมองภาพเขียน งานปั้น หรืองานศิลปะต่างๆ เช่น รูปปั้นต่างๆ แล้วให้ความรู้สึกที่ดีต่อจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเหงา ความเศร้า ความตึงเครียด หรือ ความหวั่นไหวได้ ความรู้สึกดีทำให้มีความสุข ความสดชื่น เป็นพลังที่ดีให้กับมนุษย์ทุกคน

• ให้ความสะดวกสบาย เพราะความคิดของคนแปลกๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย อำนวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย แนวหน้า ล้ำหน้า หรือสิ่งเป็นที่ช่วยให้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะบุคคลประเภทนี้คิดเก่งใน เรื่องทำมาหากิน หากินง่ายหากินคล่อง จึงคิดได้ในเรื่องประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายได้ดี

ในเชิงส่วนตัว

1. ศิลปินช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง หรือว่าเจริญได้อย่างไร

• หากคุณต้องการความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง คุณต้องกล้าหาญ กล้าลงทุน กล้าตัดสินใจ และควรที่จะมีกุนซือ หรือที่ปรึกษาที่คุ้มครองระมัดระวังภัยให้คุณเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ แทนคุณได้ กล้ารับผิดชอบออกหน้าแทนคุณได้ตลอดเวลา เปรียบได้กับการที่คุณตัดสินใจเอง คุณควรจัดห้องนอนใหญ่ๆ โล่งๆ และ มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคา จะช่วยส่งเสริมความยิ่งใหญ่ให้คุณด้วย

หากคุณต้องการให้ได้ผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอชื่อเสียงไม่ดั้งจมเหวเหมือนศิลปินบางคน หรือหากินง่ายหากิน คล่องตลอดเวลานั้น คุณต้องมีคนที่กล้า หรือคนขยัน หรือคนที่มีความคล่องตัว มาไว้ทำแทนในเรื่องติดต่อสัมพันธ์ และที่สำคัญ ห้องนอนต้องมีมุมมุมนึงที่แฉลบออกไปเป็นมุมส่วนตัว จะทำให้คุณหากินได้ตลอดเวลา เพราะมีอิสระในความคิด

• หากคุณจะเป็นคนที่สามารถรักษาผลประโยชน์ได้ดี คุณต้องมีคนที่ละเอียดอ่อน ประณีต ไว้คอยจัดสรรเรื่องผลประโยชน์ และที่สำคัญคุณต้องรู้จักตอบแทนบุพการี ครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีด้วย บุญนั้นจึงจะส่งผล เพราะอาชีพแบบคุณ ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลคนทั่วๆ ไปและผู้มีพระคุณ จะยิ่งส่งเสริม ให้คุณเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป หากต้องการผลประโยชน์อย่างมั่นคง ควรดูแลห้องนอนให้สวยงามอยู่เสมอ ความละเอียดอ่อนของสวยๆ งามๆ เสริมให้ในเรื่องความมั่นคง

• Give good feelings, such as You look at paintings, sculptures or art works such as statues. Then gives a good feeling to the mind Help relax loneliness, sadness, tension Or can be shaken Good feeling makes you happy, refreshed. Is a good power for every human being.

• Provide comfort Because of the idea of ​​strange people Helps to relax Facilitate human life Because what he thinks is modern The advanced front line or the thing that helps Saving both time and money Because this type of person thinks well in Livelihood Living easily Therefore thinking about saving labor And cost well.

Private in the air

1. Artists help make life stable. Or how to grow?

• If you want greatness, reputation You must be courageous, brave, invest, dare to make decisions and should have a consultant. Or a counselor who is very careful to protect you well Dare to take responsibility for you at all times Comparable to your own decision You should arrange a large, open bedroom and have furniture that is priced. Will help to promote greatness for you.

If you want to receive consistent benefits, no reputation can sink like some artists. Or tricky, easy to eat Fluent throughout that time You must have people who are brave or hard-working people or people with mobility.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com